Ph.D. Candidate 엄준성 (Junseong Eom)

 E-Mail. ejs09@kaist.ac.kr

 Interest.
 진준태 (Juntae Jin)

 E-Mail. akfmtps@kaist.ac.kr

 Interest. Bio MEMS


M.S. Students 이동재 (Dong Jae Lee)

 E-Mail. lee.dj@kaist.ac.kr

 Interest.


 임미경 (Mikyung Lim)

 E-Mail. mikyung909@kaist.ac.kr

 Interest. Nano thermal transfer
 김동진 (Dong Jin Kim)

 E-Mail. dj.kim@kaist.ac.kr

 Interest. UV imprinting
 오인종 (Injong Oh)

 E-Mail. oijcj3@kaist.ac.kr

 Interest.

 정지훈 (Ji-hun Jeong)

 E-Mail. jiuni6022@kaist.ac.kr

 Interest. Defense MEMS technology,
                Harsh MEMS

  조문형 (Munhyeong Jo)

 E-Mail. munhyeong@kaist.ac.kr

 Interest.